Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“

Дата на публикуване: 03.06.2014 11:54

Стартира нов проект на Община Аврен по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

На 17.10.2013 г., Кмета на Община Аврен - г-н Емануил Манолов, подписа Договор с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните и МИРГ „Български Черноморски Сговор – Бяла – Долни Чифлик – Аврен“ по проект „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“. Стойността на Договора е в размер на 474 888,36 лв., с период на изпълнение от 18 месеца.

            Проектът е по мярка 2.1 „Защита на околната среда в рибарските райони с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство“ към Местна Инициативна Рибарска Група „Български Черноморски Сговор – Бяла – Долни Чифлик – Аврен“ и се финансира от Европейски фонд за рибарство чрез Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

            Одобреният проект, състоящ се от 4 подобекта,  предвижда рехабилитация и благоустрояване на паркове и зони за обществен отдих в три населени места на територията на Община Аврен, а именно: с. Близнаци, с. Тръстиково и с. Приселци.

·         Дейностите към подобект „Рехабилитация и благоустрояване на парк в село Тръстиково“ обвхащат мероприятия по благоустрояване и паркоустройство на съществуващ парк в селото. Ще бъде изградена нова детска площадка. Ще бъде изградено алейно осветление. Също така ще се извърши рехабилитация на тротоари и улична настилка край парка.

·         Дейностите към подобект „Рехабилитация на парк и изграждане на спортна площадка в с. Приселци“ обхващат мероприятия по благоустрояване и паркоустройство на съществуващ парк в село Приселци. Ще бъде изградена малка детска площадка, оборудвана с комбинирано детско съоръжение, двойна люлка, катерушка и пейки. Ще бъде изградено ново игрище за футбол на малки врати, както и ново игрище за плажен волейбол. Проекта включва и изграждане на алейно осветление.

·         Дейностите към подобект „Изграждане на спортна площадка в УПИ III, кв. 76, с. Близнаци“ обхващат изграждането на спортна площадка за минифутбол със затревена настилка. Игрището ще бъде оградено с мрежа с височина 4 м. Имота, предвиден за изграждане на спортното игрище е в непосредствена близост до имота, който е предназначен за парк с детска площадка.

·         Дейностите към подобект „Изграждане на парк и детска площадка в УПИ II, кв. 76, с. Близнаци“ предвиждат благоустрояването и паркоустройството на отредения за общественообслужващи дейности терен в с. Близнаци. Имота ще бъде оформен като парк, в който ще се изгради детска площадка и алейно осветление. Ще бъдат рехабилитирани тротоарите и уличната настилка край парка. 1. повишаване на привлекателността и качеството на района“... - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 5. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 6. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 7. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 8. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 9. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта