"Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”

Дата на публикуване: 18.06.2012 12:27

ИЗТЕГЛИ

Покана за работна среща на 12.07.2012г.
Информация за проекта


Във връзка с изпълнение на дейност по проект „Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП“, представители на Община Аврен извършиха работно посещение в Кметство Бургийос дел Серро, провинция Екстремадура – Испания в периода между 15.10.2012г. – 19.10.2012г.,  в качеството си на експерти от различни области с цел проучване и идентифициране на добрите практики в сферата на аутсорсинг и ПЧП.

 

Работното посещение е основна дейност при изпълнението на проект „Диалог за добро сътрудничество чрез аутсорсинг и ПЧП“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10-16-21/10.04.2012г.   по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд чийто партньор е Кметство Бургийос дел Серро – Испания,  представлявано от Хосе Калво Кордон – Кмет.

 

Работното посещение продължи 7 дни. Петимата експерти направиха проучване и анализ на  прилагане на ПЧП в  следните области: Управление на отпадъците, управление на водния сектор, туризъм, социални услуги и комуникации.

 

Представителите от Община Аврен посетиха Кметството на Бургийос дел Серро, Департамента за местно развитие на Депутация Бадахос, Консорциум ПРОМЕДИО, Община Алмендралехо, Интегриран център за регионално развитие в Рио – Бодион. Продени бяха срещи  с представители на местна инициативна група СЕДЕР Сафра – Рио – Бодион и на  сдружения на общини – Рио – Бодион. По времена посещението, групата беше придружавана от преводач.  

 

            Очаква се група от експерти, представители на Кметство Бургийос дел Серро да направят работно посещение в Община Аврен – България, където ще бъде направено проучване на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинг и ПЧП.

 
           

  ПрезентацияПредставители  на Кметство Бургийос дел Серро, Област Екстремадура, Кралство Испания извършиха работно посещение в  Община Аврен в периода между 05.11.2012г. – 07.11.2012г.,  в качеството си на експерти с цел идентифициране на подходящите сфери и области за прилагане на аутсорсинг и ПЧП на територията на Община Аврен.

Испанските експерти работят в партньорство с наши такива по изпълнение на дейност по Проект „Диалог за добро управление чрез аутсорсинги ПЧП“, който се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.  Бяха проведени работни срещи с Кмета на Община Аврен - Емануил Манолов, Г-жа Живка Цветкова – зам. Кмет на общината и инж.Деян Иванов – Директор на дирекция „ИИП“.

В резултат от проучването на различните  сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинг и Публично – частно партньорство на територията на общината, ще бъде разработен Наръчник с описаните възможности за прилагането  на ПЧП, който ще бъде предоставен на служителите на администрацията в Община Аврен,  както и на представители на бизнеса.  


  

Областният информационен център запозна испанска делегация с оперативните програми в България

 

Областният информационен център представи принципите на европейско финансиране в България по Структурните и Кохезионния фонд пред испанска делегация от община Бургийос дел Серро, провинция Екстремадура. Центърът беше домакин на среща с участието на кмета на испанския град Хосе Калво Кордон, секретарят на кметството Франсиско Гутиерес Кайе, директорът на дирекция „Местно развитие и проекти“  Марикрус Буендия Лофано, общински съветник и представител на ръководството на Народния университет в провинцията. На срещата присъства и директорът на дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ в Oбщина Аврен инж. Деян Иванов.  Испанците са в България по проект на Община Аврен „Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и публично-частнопартньорство“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

Делегацията се запозна  с дейността на Областния информационен център като част от  мрежата от 28 информационни центрове в страната за популяризиране на кохезионната политика и възможностите за европейско финансиране. Експерти на центъра представиха оперативните програми в България, тяхното изпълнение в цифри, добри практики по проекти и районите за планиране. Интерес от страна на испанците предизвика възможността за напълно свободен интернет достъп до информация за изпълнение на проекти по оперативните програми в България през публичния модул на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС(ИСУН). Служители на центъра демонстрираха през системата европейските проекти във Варненска област и проектите на  българските общини.

Анализ на различните сфери на аутсорсинг и ПЧП и идентифицирани възможности за реализиране на аутсорсинг и Публично - частни партньорства в Община Аврен


 
 

НАРЪЧНИК ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА АУТСОРСИНГА И ПУБЛИЧНО - ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА АВРЕН
На 14.03.2013г. в Заседателната зала към Общинска администрация Аврен се проведе Информационна кампания за представяне на принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично – частно партньорство. Това е първата от двете информационни кампании, които се организират във връзка с изпълнението на проект „Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП“ по договор за БФП № 10-16-21/10.04.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Кампанията бе открита от Кмета на Община Аврен – Г-н Емануил Манолов. Активно участие по време на провеждането й взеха служителите на Община Аврен, както и представители на други общински администрации и представители на частния сектор.

Предстои провеждането на втора информационна кампания, която ще се проведе в Областен информационен център – гр. Варна на 19.03.2013 г. от 10:00 ч.


   
   На 19.03.2013 г. в Областен Информационен център - Варна се проведе Информационна кампания за представяне на принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично– частно партньорство. Това е втората информационна кампания, която се  организира във връзка с изпълнението на проект „Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП“ по договор за БФП № 10-16-21/10.04.2012 г. по Оперативна програма „Административен  капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Кампанията бе открита от Г-жа Виктория Николова – Управител на Областния информационен център – Варна.

Информационната кампания целеше  да бъдат представени принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично – частно партньорство от една страна  - за представители на други общински администрации, а от друга  - за представителите на бизнеса, които биха проявили интерес да инвестират в Община Аврен.

Информационната кампания беше добра предпоставка за обмен на добри практики между общинските администрации и поставяне на основата на бъдещи съвместни дейности, сътрудничество с бизнеса, както и създаването на благоприятни условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на Община Аврен за участие в ПЧП.


 


                                    ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28.03.2013

На 28.03.2013 г. в Голям Арт Център на Радио „Варна“ се проведе финална пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП“ по договор за БФП № 10-16-21/10.04.2012г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В конференцията взеха участие екипа по управление на проекта, представители на общинска администрация Аврен  и представители на бизнеса, местни и регионални медии.

Разпространиха се информационни материали и изготвеният по проект Наръчник с описание на всички възможности за аутсорсинг  и Публично– частно партньорство на територията на Община Аврен. 1. \"Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта