Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Административни услуги
Под административна услуга следва да се разбира: 
а) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;
в) извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, преставляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административно правен режим, които се дават по силата на административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация;

Услуги "Гражданско състояние"

Услуги "Устройство на територията"

Услуги "Местни данъци и такси"

Услуги “Общинска собственост земеделие и гори”                                                                          


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове