Социални услуги

Дата на публикуване: 10.04.2013 13:05

Асистентска подкрепа


От 15.01.2021 год. в Община Аврен се разкрива нова социална услуга – “Асистентска подкрепа”, като държавна делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 31 лица от 10 асистента.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Осигуреният финансов ресурс предоставен на Община Аврен с държавния бюджет за 2021 г. е в размер на 123 535,00 лв., което ще даде възможност на 31 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 10 социални асистента.
 
Необходими документи при кандидатстване за длъжност „социален асистент“:
 1. Заявление – декларация .
 2. Документ за самоличност – за справка.
 3. Автобиография.
 4. Копие от документ за завършено образование.
 5. Трудова книжка / при назначаване/.
 6. Медицинско удостоверение /при назначаване/.
 
Необходими документи при кандидатстване за получаване на почасови социални услуги:
 1. Заявление декларация ( по образец).
 2. Документ за самоличност на лицето /и законния му представител при необходимост/ - за справка
    3.Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др.медицински документи.
 1. Пълномощно ( в случай , че кандидатът за потребител не заявява лично).
Отговорен служител от общинска администрация Аврен - Иванка Семова специалист „Здравеопазване и социални дейности”, тел. за връзка – 0885 925 847, e-mail: zdraveopazvane@avren.bg
  Асистентската подкрепа през 2021 г. ще се предоставя почасово в съотвествие с индивидуалните потребности на потребителите.
      Лицата, които ще ползват асистентската подкрепа през 2021 г. не заплащат такса.
 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 от 08.00 часа до 16.00 ч. всеки работен ден или по електронна поща:office@avren.bg.
 
 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ


  

„Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен” е разкрито през 2012 г.  Основната дейност на предприятието е предоставяне на топъл обяд на възрастни лица в пенсионна възраст. В община Аврен се реализира проект съвместно с Агенция за социално подпомагане за  социално слаби лица в невъзможност да посрещат ежедневните си нужди. 

Адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Тодор Ноев“, №8

Лице за контакти: Айше Османова – Директор „Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен”

Телефони за връзка: 05106/75 86 и 0885212168

e-mail: spoh@avren.bg 

Основни дейности

I„Домашен социален патронаж”

 1. доставка на храназаплаща се такса в размер на 65,00лв. определена в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Аврен с решение на Общински съвет №223/12.05.2016 г.
 2. комплексни услуги от домашния социален патронаж
  • поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания;
  • съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
  • помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;
  • битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;
  • съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисиязаплаща се такса определена в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Аврен с решение на Общински съвет №2 от 20.12.2019г.

Заявление могат да подават:

 • лица над 65-годишна възраст
 • лица с намалена трудоспособност с първа и втора група удостоверена с ЕР на ТЕЛК
 • деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК

С предимство се ползват лица с намалена трудоспособност над 90% с чужда помощ и самотните лица в пенсионна възраст.

Ветераните от войната са с предимство при ползването на услугите на СПОХ – домашен социален патронаж съгласно чл. 4 от Закона за ветераните от войните.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Копие ЕР на Телк/Нелк, протокол на копие на ЛКК
4. Други медицински документи , с което се удостоверява здравословното състояние на лицето 
II. "Топъл обяд в община Аврен в условия на пандемия от COVID-19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „

3.1-Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“

 

Заявление могат да подават:
 • лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Аврен
 • лица, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребност
 • лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
.
  


Документи се подават в деловодството на Община Аврен на адрес:

с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. "Тодор Ноев" №8 всеки ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

  Телефон за контакти: 0885212168 - Директор СПОХ
        
 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ


       /assets/proekti/2016/mig/DSCN0595.JPG /assets/proekti/2016/mig/DSCN0605.JPG

Адрес на социалната услуга:

с.Близнаци, община Аврен, област Варна

Ул.“Кокиче “ № 4

Контакти:

Жулиана Кисимова координатор : 05105 21 99, 0877 891 987

Характеристика и специфика на услугата:

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е социална услуга в общността – резидентен тип, която предлага защитено пространство за независим и самостоятелен живот на  жени, изведени от специализирани институции. То се базира на модела „живот в малка група”, социални услуги предоставяни в общността. 

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. Към настоящия момент капацитета на жилището е запълнен и всички потребители настанени в него ползват дългосрочно услугата.

Управление:

Социалната услуга „Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост“ е делегирана от държавата дейност. С договор услугата е възложена за управление на Сдружение „Взаимопомощ и социална подкрепа“ - град Долни чифлик.

Персонал:

-  координатор

-  социален работник

-  двама трудотерапевти

-  трудотерапевт по арт терапия

 Обхват на социалната услуга:

           Капацитетът на заведението е 8 места.

Целева група:

            Пълнолетни жени с умствена изостаналост.

Основни дейности:

 • предоставяне на подслон и ежедневни грижи;
 • изграждане на умения за самостоятелен живот;
 • социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги, в зависимост от нуждите на всеки отделен потребител.

Ред за включване в социалната услуга:

Заявления по образец и приложени документи се подават в дирекция „Социално подпомагане”- гр. Долни чифлик в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“. Директорът на дирекцията издава заповед за настаняване.

За контакт с дирекция „Социално подпомагане“:

гр. Долни чифлик, ул.  „Армейска“ № 15

н-к отдел ХУСУ, тел:  05142 26 63

Отдел „ Хора с увреждания и социални услуги“ с изнесено работно място в с. Аврен:

с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 6

социален работник, тел: 05106 24 78


ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ОТ 0 до 7 г. И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

       /assets/PSV/IMG_8380.JPG   /assets/PSV/IMG_8392.JPG

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Телефон за контакт:

05106 2700
e-mail: centar_ds@avren.bg

Работно време:

Понеделник  -  Петък

от 08:00 ч.  до 12:00 ч.
от 12:30 ч.  до 16:30 ч.

Характеристика и специфика на услугата:

Центъра за социални услуги за деца и техните семейства предоставя следните социални услуги в общността – "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания", "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на детска градина","Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" и "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище".

 Персонал:

-  директор

-  социален работник

-  педиатър

-  медицинска сестра

-  психолог

-  гинеколог

-  юрист

-  специален педагог

-  двама медиатори

-  шофьор

-  хигиенист

Обхват на социалната услуга:

Всички населени места на територията на Община Аврен, чрез групови и индивидуални консултации.            

Целева група:

Деца от 0 до 7г. и техните семейства.

Основни дейности:

 • Индивидуалната педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
 • Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на детска градина
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Ред за включване в социалната услуга:

Заявления по образец и приложени документи се подават в Центъра за социални услуги за деца и техните семейства в с. Аврен.


ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ПО - НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА АВРЕН

     /assets/proekti/2016/centar-soc-usl/1.JPG  /assets/proekti/2016/centar-soc-usl/2.JPG  /assets/proekti/2016/centar-soc-usl/3.JPG
Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Контакти: 05106/ 23 96

Работно време:

Понеделник  -  Петък

от 08:00 ч.  до 12:00 ч.
от 12:30 ч.  до 16:30 ч.

Характеристика и специфика на услугата:

Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за хората с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване.

Управление:

Социалните услуги предоставени в Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“  се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  до 31.12.2017 година.

Персонал:

-  директор

-  социален работник

-  двама рехабилитатори

-  две медицински сестри

-  психолог

-  медиатор

-  шест лични асистенти

-  единадесет социални асистенти

 

Обхват на социалната услуга:

Всички населени места на територията на Община Аврен, чрез групови и индивидуални консултации, и мобилни групи.     

Целева група:

 1. Лица с трайни увреждания с ограничение или невъзможност за самообслужване в т.ч и деца с трайни увреждания.
 2. Възрастни хора над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване.

 

Основни дейности:

- Психологическа подкрепа чрез индивидуални и групови терапии

- Фамилно консултиране

            - Рехабилитация и лечебна гимнастика

            - Здравно консултиране

            - Социално консултиране.

Ред за включване в социалната услуга:

Заявления по образец и приложени документи се подават в Центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в с. Аврен.


 


ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Информация за включване в механизма лична помощ 

 

Закон за личната помощ

 

Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ


Потърсете в сайта