Избирателни списъци

Дата на публикуване: 21.09.2022 16:30

 Списъци на заличени лица за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. уведомяваме избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че могат  да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 

Избирателни списъци

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 2 октомври 2022 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

 

с. Аврен, секция № 03 01 00 001

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002

с. Близнаци, секция № 03 01 00 003   

с. Болярци, секция № 03 01 00 004        

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005       

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006        

с. Здравец, секция № 03 01 00 007       

с. Казашка река, секция № 03 01 00 008        

с. Китка, секция № 03 01 00 009

с. Круша, секция № 03 01 00 0010

с. Приселци, секция № 03 01 00 011

с. Равна гора, секция № 03 01 00 012   

с. Садово, секция № 03 01 00 013        

с. Синдел, секция № 03 01 00 014

с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015

с. Царевци, секция № 03 01 00 016    

с. Юнак, секция № 03 01 00 017        
СЪОБЩЕНИЕ 

        Във връзка с насрочените на 2 октомври 2022 г.  избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

  1. До 17.09.2022г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 67 - НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

До 26.09.2022 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 17.09.2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 67 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.1 и 2 от ИК/.

2До 17.09.2022 г. включително само за кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 25 - НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34,  ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 26 - НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

  1. До 17.09.2022 г. включителноизбирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 21 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на  ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

  1. До 24.09.2022 г. включителновсеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник/Приложение № 17 - НС/.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  24.09.2022 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

  1.  До предаването на избирателните списъци на СИК /01.10.2022 г./избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 18  - НС/.
  2. До предаването на избирателните списъците на СИК /01.10.2022 г./избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подадезаявление /Приложение № 20 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
  3.  До предаването на избирателните списъците на СИК /01.10.2022 г./лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 19 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.315, ал.2, чл.252 ал.2 във връзка с чл.39, ал.2 от ИК /.
  4. В изборния ден /2.10.2022г./- избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 22 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 24 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация  /Приложение № 23 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
  5. В изборния ден /02.10.2022г./- избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 15 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 23 -НС/.

 

ОБЩИНА  АВРЕН

 

 


Наименование Брой тегления
fpzalns_03-01-00.txt 3 Изтегли документ с име "fpzalns_03-01-00.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Аврен, СИК № 03 01 00 001.txt 5 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Аврен, СИК № 03 01 00 001.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Садово, СИК № 03 01 00 013.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Садово, СИК № 03 01 00 013.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Равна гора, СИК № 03 01 00 012.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Равна гора, СИК № 03 01 00 012.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Приселци, СИК № 03 01 00 011.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Приселци, СИК № 03 01 00 011.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Юнак, СИК № 03 01 00 017.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Юнак, СИК № 03 01 00 017.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Царевци, СИК № 03 01 00 016.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Царевци, СИК № 03 01 00 016.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Синдел, СИК № 03 01 00 014.txt 4 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Синдел, СИК № 03 01 00 014.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Тръстиково, СИК № 03 01 00 015.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Тръстиково, СИК № 03 01 00 015.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Круша, СИК № 03 01 00 010.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Круша, СИК № 03 01 00 010.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Китка, СИК № 03 01 00 009.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Китка, СИК № 03 01 00 009.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Казашка река, СИК № 03 01 00 008.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Казашка река, СИК № 03 01 00 008.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Здравец, СИК № 03 01 00 007.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Здравец, СИК № 03 01 00 007.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино, СИК № 03 01 00 006.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино, СИК № 03 01 00 006.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино, СИК № 03 01 00 005.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино, СИК № 03 01 00 005.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Болярци, СИК № 03 01 00 004.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Болярци, СИК № 03 01 00 004.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Близнаци, СИК № 03 01 00 003.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Близнаци, СИК № 03 01 00 003.txt"
Избирателен списък за публикуване с. Бенковски и Добри дол, СИК № 03 01 00 002.txt 3 Изтегли документ с име "Избирателен списък за публикуване с. Бенковски и Добри дол, СИК № 03 01 00 002.txt"
Prilozenie+N+15-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+28-29 (1).doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+15-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+28-29 (1).doc"
Prilozenie+N+21-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+21-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc"
Prilozenie+N+26-НС+-+Udostoverenie+glasuvane+drugo+miasto-chl+34.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+26-НС+-+Udostoverenie+glasuvane+drugo+miasto-chl+34.doc"
Prilozenie+N+25-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+4.doc 6 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+25-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+4.doc"
Prilozenie+N+24-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+40+al+2.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+24-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+40+al+2.doc"
Prilozenie+N+23-НС+-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3 (1).doc 6 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+23-НС+-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3 (1).doc"
Prilozenie+N+22-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+22-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40.doc"
Prilozenie+N+20-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+20-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc"
Prilozenie+N+19-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+19-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc"
Prilozenie+N+18-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+18-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4.doc"
Prilozenie+N+15-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+28-29.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+15-НС+-+Udostoverenie+po+chl.+28-29.doc"
Prilozenie+N+67-НС+-+Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc 6 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+67-НС+-+Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc"
Prilozenie+N+31-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40-ЦГ (1).doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+31-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1).doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС (1).doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС (1).doc"
Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1) (1).doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1) (1).doc"
Prilozenie+N+17-НС+-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+1.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+17-НС+-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+1.doc"

Потърсете в сайта