Съобщения

Дата на публикуване: 09.09.2022 16:25

  СЪОБЩЕНИЕ
Централната избирателна комисия уведомява, че Сметната палата на Република България е публикувала на страницата си информационна брошура за правата и задълженията на участниците в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. за осигуряване на публичност и прозрачност на финансирането на  предизборната кампания. Брошурата е достъпна на следния линк: https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Elections_2022_web.pdfЗаповед № 777 от 30.08.2022 г. на кмета на община Аврен относно реда за провеждане на предизборната кампания за изборите на 2 октомври 2022 г.Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  2 октомври  2022 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони:    05106/ 24 95 и  05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.


П О К А Н А
за провеждане на консултации  за състав на секционни  избирателни комисии /СИК/
в община Аврен, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

            На осн.ование чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно назначаване съставите на СИК в страната за народни представители на 2 октомври 2022 г., Ви каня на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна за изборите за народни представители на 25 август 2022 г. от 10.00 часа  в заседателна зала „Просвета“ на община Аврен, област Варна.
Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
            При провеждане на консултациите е необходимо да  представите  следните документи:
  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи  партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
          4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато  правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данни, посочени в т.1.
Изискванията  за назначаване  на   съставите   на  СИК са подробно изписани в   Решение  № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК.
С Решение №  6 от 13.08.2022 г. Районна избирателна комисия  /РИК/ гр. Варна е определила броя на членовете за всяка СИК в Трети избирателен район – Варненски.
Настоящата  покана  е  публикувана на сайта на  община Аврен – www.avren.bg  в рубрика „Новини“ и в рубрика „Избори НС 02.10.2022 г.“, подрубрика „Съобщения“.
Публикувано на 19.08.2022 г. в 14:35 часа.

Потърсете в сайта