Съобщения

Дата на публикуване: 30.08.2022 13:30
Решение от 29.07.2022г. на Административен съд- Варна по административно дело 2590/2021 г.
- https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Zt03mePZgcU%3D
Пукликувано на 30.08.2022 г.


 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  - АВРЕН
 

         ОБЯВА
 
относно откриване на процедура по набиране на документи за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Варна.

 

           

         На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 748 по протокол 28 на Общински съвет Аврен от проведено редовно заседание на 13.05.2022 г.  във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели за окръжните съдилища от района на Апелативен съд Варна, открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели за окръжните съдилища от района на Апелативен съд Варна, с определен брой от 3 /трима/ кандидати.

        Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Аврен да представят в деловодството на Общински съвет Аврен необходимите документи в срок от 17.05.2022 г.  до 16.06.2022 г. включително.

        Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

 1. да бъдат дееспособни български граждани;
 2. да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. да имат настоящ адрес в община Аврен;
 4. да имат завършено най- малко средно образование;
 5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. да не страдат от психически заболявания.

 

        На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

          На основание чл.68, ал.3 от ЗСВ, кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Аврен, следните документи:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

            Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в деловодството на Общински съвет Аврен, както и на интернет страницата на Община Аврен. Документите се подават лично  от 17.05.2022 г.  до 16.06.2022 г. включително в деловодството на Общински съвет Аврен.

              Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки  и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд Варна.

         Определената с Решение на Общинския съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание. След проведеното от комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7- дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Аврен заедно с протокола от изслушването.

 

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА /п/

Председател на Общински съвет Аврен

 Приложения:
Заявление;
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ.

Дата на публикуване 17.05.2022г.Решение № 522/22.04.2021г. и 
Решение №611/11.05.2021г. на Административен съд- Варна


Решение от 30.04.2020г. на Административен съд- Варна - https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=KRdNEj9xXV0%3DРешение от 24.04.2020 г. 
на Административен съд Варна -  https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=JwhHfkmSlJU%3DРешение от 12.12.2019 г. на Административен съд Варна - http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=qksyT97sjPY%3D


Доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд- гр. Варна, избрана с решение № 1162/ 26.07.2019 г.  на Общински съвет- Аврен : изтегли

Протокол за резултати и констатации от проведено изслушване на кандидатите за съдебнии заседатели : изтегли
С П И С Ъ К
на допуснатите до събеседване кандидати в процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд- гр. Варна, както следва:
 1. С. С. Стойкова

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 05 ноември 2019 г. от 10.00 часа в сградата на Община Аврен, ул.“Тодор Ноев“ № 6, етаж 2, Канцелария на Общински съвет Аврен. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Аврен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Таня Великова,
Председател на Комисията
Документи на допуснатите кандидати: изтегли

 
 Обява
 относно откриване на процедура по набиране на документи за кандидати за съдебни заседатели за районните съдилища от района на Окръжен съд Варна.   
           
          На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение 1162 по протокол 54 на Общински съвет Аврен от проведено редовно заседание на 26.07.2019 г.  във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели за районните съдилища от района на Окръжен съд Варна, открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели за районните съдилища от района на Окръжен съд Варна, с определен брой от 8 /осем/ кандидати, от които по един заседател в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
           Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Аврен да представят в деловодството на Общински съвет Аврен необходимите документи в срок от 30.07.2019 г.  до 28.08.2019 г. включително.

 

        Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

 1. да бъдат дееспособни български граждани;
 2. да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. да имат настоящ адрес в община Аврен;
 4. да имат завършено най- малко средно образование;
 5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. да не страдат от психически заболявания.

 

        На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

 

          На основание чл.68, ал.3 от ЗСВ, кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Аврен, следните документи:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
 
Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в деловодството на Общински съвет Аврен, както и на интернет страницата на Община Аврен. Документите се подават лично  от 30.07.2019 г.  до 28.08.2019 г. включително в деловодството на Общински съвет Аврен.
 
Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки  и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най- малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация  в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд Варна.
 
Определената с Решение на Общинския съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание. След проведеното от комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7- дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Аврен заедно с протокола от изслушването.

 

 

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА/п/

Председател на Общински съвет Аврен

 

Решение от 16.12.2019 г. на Административен съд Варна


Решение от 23.10.2019 г. на Административен съд Варна

Решение от 20.12.2018 г. на Административен съд Варна 

 

Решение от 11.08.2018 г. на Административен съд Варна 

 

Решение от 10.11.2017 г. на Административен съд Варна 

 

Решение от 25.04.2017 г. на Административен съд Варна 

 

Решение от 15.06.2017 г. на Административен съд Варна 

 

Решение от 22.11.2016 г. на Административен съд Варна

 


Потърсете в сайта