„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Дата на публикуване: 06.08.2018 20:48
  
С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати до втори етап на конкурса /тест/ за длъжност Директор на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Въз основа на представените документи, комисия назначена със заповед № 365 от 22.03.2021 год. на кмета на Община Аврен, единодушно
 

РЕШИ:

 1. 1. Допуска до втори етап на конкурса /тест/ следния кандидат:

1.1. Заявление с вх. № М-400/16.03.2021 г.

 1. Не допуска до втори етап на конкурса /тест/ следния кандидат:

2.1. Заявление с вх. № М-424/19.03.2021 г. – липсват документи доказващи трудовия стаж съгласно действащото законодателство на Република България

 

Списъка е публикуван при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Живка Тодорова – Председател на комисия -  /п/


На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка със заповед № 208/19.02.2021 год. на Кмета на Община Аврен

ОБЯВЯВА КОНКУРС :

За длъжността: Директор на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Вид на правоотношението: трудово правоотношение на 8 часов работен ден. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ....

Публикувано на 22.02.2021 г.                                          
         assets/PSV/logo (2).jpg


 
 

Заявление за ползване на услуги предоставяни от „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ изтегли

 

 
Услуги предоставяни от „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“
 
 

1.

Почистване и поддържане на сгради и общи площи

 

1.1.

Измиване на дограми, врати, прозорци и витрини - едностранно

0.70 лв./кв. м.

1.2.

Измиване на дограми, прозорци, врати, витрини - двустранно

1.20 лв./кв. м.

1.3.

Измиване на ламелни щори

0.50 лв./кв. м.

1.4.

Измиване на външни щори

0.50 лв./кв. м.

1.5.

Комплексно почистване на бани и санитарни възли

40 лв./бр.

1.6.

Почистване на теракот  /фаянс + фуги/

0.50 лв./кв. м.

1.7.

Почистване на складови помещения

1.00 лв. /кв.м.

1.8.

Почистване на площи от строителни материали,  храсти,  треви

0.50 лв./кв. м.

1.9.

Комплексно вътрешно почистване на сгради, офиси, домове и др. -  еднократно

0.50 лв./  кв. м.

2.

Техническа поддръжка

 

2.1.

Боядисване на метални повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.2.

Боядисване на дървени повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.3.

Лакиране на дървени повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.4.

Лакиране на метални повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.5.

Грундиране на стени и тавани преди боядисване - двукратно

0.80 лв./кв. м.

2.6.

Боядисване с латекс/фасаген - двукратно

1.60 лв./кв. м.

2.7.

Демонтаж на стари дървени огради

1.20 лв. /л.м.

2.8.

Демонтаж на оградна мрежа

1.20 лв. л.м.

3.

Озеленяване

 

3.1.

Зацветяване

0.80 лв./кв. м.

3.2.

Затревяване

0.80 лв./кв. м.

3.3.

Засаждане на дървета

2 лв./бр.

3.4.

Засаждане на храсти

0.80 лв./ бр.

3.5.

Резитба/ подкастряне на храсти

0.80 лв. /бр.

3.6.

Косене на райграс

0.10 лв./кв.м.

3.7.

Косене на трева

0.10 лв./кв.м.

3.8.

Почистване на паркове и градини

0.10 лв./кв.м.

3.9.

Оформяне и почистване на цветни площи, включително почистване на прецъфтели цветове, окопаване.

0.20 лв./кв.м.

3.10.

Оформяне и почистване на жив плет, включително резитби, плевене.

1.50 лв./л.м.

3.11.

Оформяне и почистване на единични растения, плевене и окопаване

0.50 лв./бр.

3.12.

Оформяне и почистване на храсти, резитби, плевене, окопаване.

1.50 лв./кв. м


 

 
 
 

 
 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

              На основание чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал.2 от Правилник за  устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.010-0309-С01 по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

 

              Община Аврен, обявява конкурс за длъжността „Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, при следните условия:

 

 1. Място на работа: общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“.
 2. Характер на работата: директора е отговорен за цялостната дейност на общинско социалното предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, като ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в него при спазване на изискванията на действащото законодателство, Правилник за устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен, наредбите, решенията на Общински съвет - Аврен и заповедите на Кмета на община Аврен.
 3. Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше образование, образователна степен – бакалавър, общ трудов стаж – три години, професионален опит не се изисква, кандидатът да не е лишен от правото да заема длъжността директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, отлично да познава нормативната уредба в областта на местната администрация и местното управление,  Кодекса на труда, Наредбите на Община Аврен и всички други нормативни уредби свързани с дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и да притежава компютърни умения.
 4. Начин на провеждане на конкурса:
  • Първи етап - допускане по документи
  • Втори етап - събеседване с одобрените на първи етап кандидати
 5. Необходими документи: следва да бъдат предоставени лично от кандидатите или упълномощени от тях лица.
  • Заявление за участие по образец /приложение/.
  • Автобиография – европейски формат.
  • Копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен.
  • Копия на документи доказващи трудов стаж.
  • Копие на допълнителни документи за квалификация /ако е приложимо/
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания /ако е приложимо/
 6. Място и срок за подаване на документи: деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” №50 в срокот 30 – дни от датата на публикуване в запечатан плик с надпис:

 

Име на проект: „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

 

Длъжността за която се кандидатства:„Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Име  и адрес на кандидата:

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официален сайт на община Аврен, рубрика „Новини“ и рубрика „Проекти и програми“ в секция проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

       Заявление:   изтегли

       Декларация: изтегли

 
 
 

ОБЯВА

за набиране на лица за участие по проект  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

 

Община Аврен в качеството си на бенефициент по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0309-С01, считано от 01.11.2018 год. започва набирането на лица за следните длъжности:

 1. Работник в озеленяването;
 2. Чистач/хигиенист;
 3. Общ работник поддръжка на сгради.

 

За да бъдат включени в дейностите по проекта лицата трябва да отговарят на следните условия:          
безработни младежи; -           
безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;          
продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца;           
безработни лица с трайни увреждания;         
безработни лица - самотни родители (осиновители) с деца до 5-годишна възраст,;         
безработни над 54-годишна възраст;     
безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

 

Идентифицирането ще се проведе в няколко стъпки:

  -  изготвяне на кандидатите;

  -  провеждане на интервюта;

  -  преглед на постъпилата информация и документи и изготвяне на списък с одобрените кандидати.

 

Лицата преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти да предоставят удостоверение заверено за вярност с оригинала в документите за кандидатстване.

           Представителите на целевата група ще бъдат включени в мотивационното обучение, което цели: да ги мотивира и да помогне да се адаптират към предстоящия процес на обучение и последвала заетост; да ги помогне да развиват самостоятелно презентационни умения в търсене на работа, както и придобиване на умения за преодоляване на психологическата бариера на представяне пред бъдещ работодател; да покаже значението на работата в екип и да представи техники за работа в екип, чрез създаване на положителна атмосфера в отношенията между обучаващите се; да се формира положителна нагласа към участието в проекта; да се създаде предпоставка за успешното завършване на отделните участници; да се идентифицират и минимизират в ранен етап нагласите за пасивно поведение и негативизъм.

       На следващ етап 10 представители на целевата група ще бъдат включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“ с продължителност 300 учебни часа. То има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в озеленяване и цветарство. 10-те завършили ще бъдат назначени в „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ на позицията работник в озеленяването за период от 10 месеца.

        Други 10 лица, които вече са преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти ще влязат в директна заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца.  За същият период ще бъдат назначени и 7-те лица на позицията "чистач/хигиенист" и 5-те лица на позицията "общ работник поддръжка на сгради". За тези позиции не се изисква обучение, а някои от тези лица имат опит в изпълнение на сходни или същите дейности натрупан в трудовия им стаж.

 
Желаещите да бъдат ангажирани по проекта, следва да подават заявления за участие по образец. Образецът на заявление може да бъде получен на място в сградата на деловодството на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 50 или изтеглен от интернет страницата – рубрика „Проекти и програми“ 2014-2020, проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“.

          Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в срок до 15.09.2018 год. като на плика е изписано наименованието на проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“.

       

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН“ изтегли

 

 
 
Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“
– модел за хармонизиране на обществено – икономическото развитие.

 

               На 13.06.2018 год. кметът на Община Аврен г- н Емануил Манолов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите по Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
               Основната цел на проекта  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ е: озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи, почистване на домове, дворове и градини и извършване на дребни текущи ремонти на частни и бизнес клиенти, чрез създаване на заетост и преодоляване на социалната изолация на лицата от уязвимите групи.
По проекта ще бъде осигурена трудова заетост на 32 лица в неравностойно социално положение  – 10 лица ще бъдат включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“ с продължителност 300 учебни часа, с цел усвояване на основните теоретични и практически знания в озеленяването и цветарството, след което ще им бъде осигурена трудова заетост за период от 10 месеца. Другите 10 лица, които вече са преминали обучение за професия "Работник в озеленяването" по предходно реализирани проекти ще влязат в директна заетост за период от 12 месеца.  За същият период ще бъдат назначени и 7 лица на позиция "Чистач/хигиенист" и 5 лица на позиция "Общ работник поддръжка на сгради". Четири наставника ще подпомагат дейността на новоназначените лица от целевата група за период от 6 месеца. 
Предприятието ще се ръководи от „Директор" и „Счетоводител".  
 
Срок за изпълнение на дейностите:  01.08.2018 год. - 31.12. 2019 година.
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 789, 18 лв.

Потърсете в сайта