"МИГ Аврен-Белослав"

Дата на публикуване: 29.12.2015 00:00
/assets/proekti/2016/1.png   /assets/proekti/2016/beloslav (2).png  /assets/proekti/2016/Picture1.jpg  /assets/proekti/2016/515px-LEADER-Logo.svg_.png  /assets/proekti/2016/EU_logo_BG.jpg  /assets/proekti/2016/bulgarflag.gif
Европа инвестира в селските райони
 
Настоящите публикации са направени в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-181/07.12.2015 г. по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 www.mig-avren-beloslav.com

snc.mig.avren.beloslav@gmail.com

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“

          Процесът за създаване на местно партньорство на територията на Община Аврен и Община Белослав, с население от общо 19 843 жители, което да прерасне в учредяването на Местна Инициативна Група се основава на характерните потребности и потенциал на двете общини, както и на визията им за развитие на района. Сформирането на местно партньорство като неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е инициирано от представители на заинтересованите страни от частния сектор, гражданското общество и неправителствените организации, подкрепено от Кметовете на Общините Аврен и Белослав. Обединението на двете общини се обуславя и от факта, че те имат обща и непрекъсната граница, хомогенност и интереси.

          Община Аврен е избрана за водещ партньор в местното партньорство и кандидат за финансовата помощ по проекта, тъй като освен опит при изпълнението на проекти, финансирани по различни европейски структурни и инвестиционни фондове, разполага с административен капацитет, внедрени добри практики за финансово управление и контрол на публични средства, както и с ресурси, които ще бъдат на разположение за осигуряване качественото и срочно изпълнение на всички дейности.

        Налице е взаимен интерес за извършване на дейности за постигане целите на подмярка 19.1, а именно:

 • подпомагане процеса по създаване на Местна инициативна група и подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такава група на местно ниво;
 • подпомагане на процеса за подготовка на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските фондове;
 • подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;
 • насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие с цел подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

       Създаването на „Местна Инициативна Група Аврен–Белослав“ е един шанс за по-слаборазвитите общини да подпомогнат процеса по създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони; развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства; преодоляване на дисбаланса чрез подпомагане на субектите в реализирането на малки проекти. Изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие е насочено към устойчивото развитие в различни сектори на двете общини чрез обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от публичния, частния и гражданския сектор при реализиране на съвместни проекти, обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия по отношение прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

         Необходимостта, евентуалната роля и очакваното въздействие от сформирането на МИГ е с фокус върху обединението на партньорите от трите сектора, които могат да допринесат за развитието на селските райони в Община Аврен и Община Белослав: земеделски производители, преработвателни, работещи в сферата на туризма, представители на местните НПО, социални и културни институции и местната власт. Очаква се дългосрочна полза от установените партньорства в процеса на работа, сътрудничество и умение за планиране на местно ниво. Мотивите за изграждане на МИГ по смисъла на политиката на Европейския Съюз за развитие на селски райони са:

 • активизиране на жителите на двете общини за идентифициране на собствените ресурси – човешки, природни, икономически и културно-исторически;
 • успешно разработване на приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като бъдещите получатели на субсидиите сами да проявят нужната активност и да прилагат своите идейни предложения или готови проекти.

Основни дейности по проекта:

 • Учредяване на публично-частно партньорство;
 • Популяризиране на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № РД50-181 от 07.12.2015 г., сключен Министерство на Земеделието и храните /МЗХ/, Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ и Община Аврен (Водещ партньор).

Стойност на проекта: 57 054, 90 лв.

Период на изпълнение: 9 месеца

/assets/proekti/2016/MIG.jpg

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Община Аврен с ясна визия за икономическото развитие на региона в партньорство с Община Белослав
          Нов спечелен проект на Община Аврен и подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, насочен към учредяване на Местно партньорство между общините Аврен и Белослав, НПО сектора и бизнеса. Проекта е един от 66-те одобрени проекти за създаване на местни инициативни групи на територията на Република България, в които участват 119 общини.
        Проекта цели, развитие на техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини, като чрез Местната иницативна група, цели увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места, намаляване на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, иновативни производства и териториална идентичност, чрез разработването на местни проекти. Прилагането на интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие са основани на характеристиките на селските райони, като се имат предвид местните потребности и потенциал, включително и изграждане на мрежи за сътрудничество. Обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия, по отношение на прилагане на подхода и мобилизиране на критична маса, необходима за подобряване на икономическата конкурентоспособност на района. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработена Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ в съответствие с условията и изискванията, заложени в приложимите Регламенти на ЕС и подзаконовата нормативна база.
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

ОБЩИНИТЕ АВРЕН И БЕЛОСЛАВ  ПРОВЕДОХА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИГ „АВРЕН - БЕЛОСЛАВ”

         На 28.04.2016 г. в зала „Просвета” на Община Аврен и на 03.05.2016 г. в Заседателна Зала към Община Белослав се проведоха Обществени обсъждания на Стратегията за „Водено от общностите местно развитие”.
Присъстващи на събитието на територията на Община Аврен бяха административния персонал на Общината, местни лидери, заинтересовани представители на местното население и екипа по проекта. Като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Аврен проведе дискусия, разясняваща възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите, чрез разработения проект на многосекторна Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие. 
          Г-н Манолов Кмет на Община Аврен посрещна и приветства присъстващите, като отново поздрави за добрата организация и заинтересованост на страните. Срещата продължи г-жа Стефанова - Директор Дирекция „ИИП” към Общината. Тя подробно представи Стратегията за ВОМР и отново агитира членовете на МИГ-а да бъдат все така дейни и да се борят заедно за успешното реализиране на заложените цели и желания. На общественото обсъждане на Стратегията за ВОМР в Община Белослав присъстващи бяха ръководството и членове на МИГ Аврен – Белослав, както и представители на всички заинтересовани страни. 
         Кмета на Община Белослав започна срещата и представянето на проекта на  Стратегия. Приветства всички в залата и им благодари за добрата работа. Г-жа Деница Тодорова - Директор Дирекция „ИПСД” завърши успешното представяне на завършения проект на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие. Към края на този месец май предстои Стратегията  за ВОМР да бъде приета на общо събрание на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав”.
          На всички присъстващи бяха предоставени информационни материали, изготвени съобразно обсъждането.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/^5612ABDA724EC6F0991A516B99ACC45B12C4131D5558350F31^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/^D6C7446C123DED1EFFBB1C54C7B73F52C20D7C07DB07464A33^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg

Община Аврен и Община Белослав проведоха четири еднодневни информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

          Успешно бяха проведени общо четири еднодневни информационни срещи на териториите на Общините Аврен и Белослав. Срещите бяха с акцент върху консултирането на местната общност и обсъждането на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите чрез разработването на многосекторна Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие, която да доведе до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани стани в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона. Община Аврен проведе своята Първа еднодневна информационна среща която се състоя на 05.04.2016г. в Народно Читалище „Христо Ботев - 1926“, с. Тръстиково. Там бяха обсъждани конкретни местни нужди и приоритетни желания за развитие на местното население. Бяха заложени таргети за последващо изпълнение и реализация.

          След успешното провеждане на първата информационна среща, на 12.04.2016 г. последва провеждането на Втора еднодневна информационна среща. Пенсионерския Клуб в с. Царевци, посрещна заинтересованите представители на местното население и екипа представящ проекта от Община Аврен. Беше проведена открита дискусия  на възможностите и консултиране за правилната реализация на проекта. Отново бяха заложени инвестиционни намерения, които да бъдат реализирани.

          Община Белослав, като партньор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе третата по ред еднодневна информационна среща на 19.04.2016 г. в Народно Читалище „Добруджа - 1929“, с. Разделна, Община Белослав. Екипа по реализиране на Местна инициативна група Аврен - Белосав, представи ясните и точни възможности за осъществяване правилното финансиране на проектите, които ще залегнат в реализирането на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие. Последната от поредицата еднодневни информационни срещи се проведе в Н. Ч. „Пробуда – 1930” в с. Страшимирово, Община Белослав на 22.04.2016 г. Там заинтересованите страни отново проведоха общо консултиране за разработването на многосекторната Стратегия. 

          Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население, като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.

ЧЕТВЪРТА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

          Община Белослав, като партньор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе четвъртата по ред еднодневна информационна среща на 22.04.2016 г. в Народно Читалище „Пробуда - 1930“, с. Страшимирово, Община Белослав. Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации, подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/13.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/1313.JPG.jpg 

TРETA ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

          Община Белослав, като партньор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе третата по ред еднодневна информационна среща на 19.04.2016 г. в Народно Читалище „Добруджа - 1929“, с. Разделна, Община Белослав.

         Консултирането с местната общност и обсъждане на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите чрез разработването на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие е основната цел, която води до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани страни в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона. Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации, подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/12.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/1212.JPG.jpg

ВТОРА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

          След успешното провеждане на първата информационна среща, на 12.04.2016 г. последва провеждането на Втора еднодневна информационна среща. Пенсионерския Клуб в с. Царевци, посрещна заинтересованите представители на местното население и екипа представящ проекта от Община Аврен, като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Консултирането с местната общност и обсъждане на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите, чрез разработването на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие е основната цел, която води до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани страни в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона.

          Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население, като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/11.JPG (1).jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/1111.JPG.jpg

ПЪРВА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

          Община Аврен, като бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проведе своята първа еднодневна информационна среща на 05.04.2016г. в Народно Читалище „Христо Ботев - 1926“, с. Тръстиково, Община Аврен. Консултирането с местната общност и обсъждане на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите чрез разработването на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие е основната цел, която води до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани страни в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона.

          Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население, като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/10.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/1010.JPG.jpg

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА СВЪРЗАНА С КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА

          На 29.03.2016 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Белослав, гр. Белослав, община Белослав, Област Варна се проведе втората работна среща свързана с консултиране за подготовка на Стратегията, в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На срещата представители на екипа по подготовка на Стратегията, на местния стопански и нестопански сектор очертаха индикативно рамката на новата Стратегия за местно развитие. Дискутирано бе залагане на цели и приоритети, чрез които да се въздейства на местното културно, социално и икономическо развитие.

        Присъстващите представители бяха уведомени че с Решение 86 от 15.03.2016г. на Варненски окръжен съд е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел новоучреденото сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“, със седалище и адрес на управление: село Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Тодор Ноев“ №8, ел. поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/9.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/99.JPG.jpg

Покана за обучения


ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА СВЪРЗАНА С КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА
 

          На 22.03.2016 г. в Народно Читалище „Христо Смирненски - 1926“, с. Здравец, община Аврен, Област Варна се проведе първата работна среща свързана с консултиране за подготовка на Стратегията, в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

          Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав. Присъстващите на работната среща  бяха приветствани от Кмета на Община Аврен  – Емануил Манолов. Той благодари на всички за участието в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това Община Аврен, съвместно с Община Белослав и представители на НПО сектора и бизнеса  да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини чрез създаването на Местна инициативна група, в резултат на успешното реализиране на настоящия проект.

         Срещата продължи водена от г-жа Пламена Стефанова – Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ при Община Аврен, която представи пред аудиторията етапите на подготовка на стратегията по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

         Присъстващите представители бяха уведомени че с Решение 86 от 15.03.2016г. на Варненски окръжен съд е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел новоучреденото сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“, със седалище и адрес на управление: село Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Тодор Ноев“ №8, ел. поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/8.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/88.JPG.jpg

ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

          На 07.03.2016 г. се проведе Втората информационна конференция на територията на Община Белослав, Област Варна на тема „Учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“  по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз. На конференцията присъстваха представители на всички заинтересовани страни. Представени бяха възможностите за изграждане на партньорство при създаването на МИГ Аврен – Белослав, подготовката за изготвяне на Стратегията, финансирана по повече от един фонд по подхода ВОМР.           

          За да се оползотвори оптимално потенциала на територията, на присъстващите бе пояснено, че е необходимо чрез попълване на анкетни карти с които имат възможност да изразят своите идеи и намерения, които ще спомогнат за процеса на стратегическо планиране и бъдещото прилагане на стратегията.
На всички участници бяха раздадени информационни материали.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/6.JPG.jpg 

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

          На 29.02.2016 г. в Народно Читалище „Зора - 1 - 1937“, с. Бенковски, община Аврен, Област Варна, от 14:00 часа се проведе първата информационна конференция на тема „Учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“  по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз.

          На конференцията присъстваха представители на всички заинтересовани страни. Представени бяха възможностите за изграждане на партньорство при създаването на МИГ Аврен – Белослав, подготовката за изготвяне на Стратегията, финансирана по повече от един фонд по подхода ВОМР. За да се оползотвори оптимално потенциала на територията, на присъстващите бе пояснено, че е необходимо чрез попълване на анкетните карти те да изразят техните идеи и намерения, които ще спомогнат за процеса на стратегическо планиране и бъдещото прилагане на стратегията.
На всички участници бяха раздадени информационни материали. 

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/6.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/66.JPG.jpg

                                          ТРЕТИ ИНФОРМАЦИЕНЕН СЕМИНАР                                                

          На 22.02.2016 г. в Конферентната зала на общинска администрация Белослав, град Белослав, община Белослав, Област Варна се проведе третия информационен семинар на тема „Процес на създаване и учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“ за популяризиране процеса на разработка на стратегията по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз.

        Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР. Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници бяха информирани и за последващите събития и обучения, които предстоят.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/5.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/55.JPG.jpg

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

          На 19.02.2016г. в Заседателна зала „Просвета “, с. Аврен, община Аврен, Област Варна се проведе втория информационен семинар на тема „Процес на създаване и учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“ за популяризиране процеса на разработка на стратегията по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз на територията на Община Аврен, Област Варна.

        Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/. Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници бяха информирани и за последващите събития и обучения, които предстоят.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/4.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/44.JPG.jpg

ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

          На 18.02.2016 г. в Народно Читалище „Просвета – 1927“, с. Приселци, община Аврен, Област Варна се проведе информационен семинар на тема „Процес на създаване и учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“ за популяризиране процеса на разработка на стратегията по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз на територията на Община Аврен, Област Варна.

        Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.
Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници бяха информирани и за последващите събития и обучения, които предстоят.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/3.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/33.JPG.jpg


                                       ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 
          В Народно Читалище  „Н. Й. Вапцаров – 1908“, с. Синдел на 12.02.2016 г. от 13.30 часа, се проведе третата информационна кампания на територията на Община Аврен в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

          Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав.

       Г-жа Живка Костадинова – Заместник Кмет на Община Аврен приветства присъстващите на третата информационна кампания. Срещата продължи водена от г-жа Пламена Стефанова – Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ при Община Аврен, която представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.   

          След презентацията госпожа Стефанова покани участниците да попълнят анкетните карти като поясни, че чрез тях  ще бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие. Така ще бъде подпомогнат процеса на разработка на стойностна Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал на местното население на двете общини и скрепяване на общите им социално – икономически интереси.     
В информационните кампании взеха участие местни лидери, представители на местното население, частния бизнес, читалищата и представители на местни малцинствени групи.

/assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/2.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/22.JPG.jpg

ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

          На 12.02.2016 г. от 11.00 часа в Народно Читалище  „П.Р. Славейков – 1901“, с. Аврен, се проведе втора информационна кампания част от изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

          Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав.

          Присъстващите на информационната кампания в с. Аврен бяха приветствани от Кмета на Община Аврен – Емануил Манолов, който им пожела да бъдат успешни в своите дейности, като вървят ръка за ръка и се възползват максимално от предоставените възможности на Местната инициативна група. Да не пестят въпроси и коментари, към екипа представящ проекта, за да могат ясно и точно да разберат идеята, целите и възможностите на проекта. Срещата продължи водена от г-жа Пламена Стефанова – Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ при Община Аврен, която представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.   

          След презентацията госпожа Стефанова покани участниците да попълнят анкетните карти като поясни, че чрез тях  ще бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие. Така ще бъде подпомогнат процеса на разработка на стойностна Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал на местното население на двете общини и скрепяване на общите им социално – икономически интереси.

          В информационните кампании взеха участие местни лидери, представители на местното население, частния бизнес, читалищата и представители на местни малцинствени групи. 

 /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/1.JPG.jpg /assets/proekti/2016/mig/mig-snimki-2/11.JPG.jpg

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

          На 28.01.2016 г. в конферентната зала при Общинска администрация – Белослав се проведе първата Информационна кампания в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

         Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав. Присъстващите на информационната кампания  бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участието в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това Община Аврен, съвместно с Община Белослав и представители на НПО сектора и бизнеса  да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини чрез създаването на Местна инициативна група, в резултат на успешното реализиране на настоящия проект.

         Срещата продължи водена от г-н Иванов, който чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Той  отбеляза също така, че създаването на Местна инициативна група ще доведе до увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства  и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.  Досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общините.

         Кмета на община Белослав отчете, че чрез провеждането на настоящата кампания се поставя и началото на анкетно проучване сред местните общности и заинтересованите страни, което има за цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представителите на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на Общините Аврен и Белослав, на неформалните лидери, експерти в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие. По този начин ще се помогне за набирането на необходимата информация за процеса на създаване на Местна инициативна група, която да прилага интегрирана многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с територия на действие - административните граници на двете общини. Така ще се даде личен принос за по - нататъчното успешно функциониране на МИГ Аврен – Белослав в полза на местните общности. Така ще бъде подпомогнат процеса на разработка на стойностна Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал на местното население на двете общини и скрепяване на общите им социално – икономически интереси.

          По време на срещата взеха участие  представители от НПО и Бизнес секторите,  служители на общините Аврен и Белослав, и читалищни настоятелства.

 
 
/assets/proekti/2016/mig/1.JPG /assets/proekti/2016/mig/3.JPG
/assets/proekti/2016/mig/6.JPG /assets/proekti/2016/mig/7.JPG
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Потърсете в сайта