„Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“

Дата на публикуване: 05.07.2021 11:30
 
/assets/proekti/2016/untitled.JPG
Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“– модел за осигуряване на достоен живот,чрез предоставяне на услуги за социално включване и услуги в домашна среда за хора, които са в риск от социална изолация.

          На 16.12.2015 г. Кметът на Община Аврен г- н Емануил Манолов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите по Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“,по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.

        Създаването на център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда кореспондира с идеята за утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални услуги и тяхното разгръщане на общинско ниво. Същевременно постигането й ще създаде устойчив модел за предоставяне на социални услуги в общността като продължение на реализираните до момента национални програми и проекти. Насърчаване на представителите от рисковите групи към трудова активност, преодоляване на социалната изолация и реинтеграция и ще подкрепи предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица. Постигането на специфичните цели е основа за постигането на Общата цел на проектното предложение: Социална интеграция, създаване на устойчив модел за предоставяне на общински почасови социални услуги за хората с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване от община Аврен. Цели се създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот, предоставяне на услуги за социално включване и услуги в домашна среда за хора, които са в риск от социална изолация.
          По проекта ще бъдат обслужвани в домашна среда 36 лица в невъзможност за самообслужване и ще бъде осигурена трудова заетост на 21 лица. Дейностите по проекта ще продължат до декември 2017 година. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 333,80 лв.


 

         За поредна година на територията на Община Аврен, в ,,Център за предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства“, създаден по ПСВ, в 2 летни месеца на всяка календарна година се събират летните училищни групи по дейността. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище, за деца от 5 до 7 години. В този център в спокойна и предразполагаща обстановка се провеждат всички занимания, обучения и игри. Игри на открито в подходящи за целта паркове и зелени зони. Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. За тази цел грижите за обучението на децата са предоставени на педагог и медиатор.                             

В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

Летните училища, в две групи по 15 деца, в два поредни летни месеца/юли и август/, предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка и преодоляване  на затрудненията в изучаването на български език и др., .  и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас.


Проведено обучение на тема  „Предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и лица в невъзможност за самообслужване – възможни рискове, мотивация и нагласа“  

            В изпълнение на дейностите по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“, екипа по управление организира провеждането на обучение на тема „Предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и лица в невъзможност за самообслужване – възможни рискове, мотивация и нагласа“, което се състоя на 21.07-22.07.2016г. в „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен”.

          Обучението бе проведено от г-жа Мадлен Клисарска, за всички 24 лица назначени по проекта на различни длъжности, за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.
     
          Г-жа Живка Димитрова, зам.-кмет на Община Аврен,  официално връчи удостоверенията на успешно преминалите обучението.

                Община Аврен с дългосрочна политика насочена към грижа за хората в неравностойно положение

             На 20.05.2016г., Кмета на Община Аврен, г-н Емануил Манолов откри новият обновен и оборудван „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“, създаден по проект на Община Аврен, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

            На последващата начална пресконференция, г-н Манолов, предостави информация на присъстващите за целите на проекта и възможностите, които се откриват чрез предоставянето на почасово обслужване за осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, осигуряване на заетост, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, потребител на услугите и представител на целевата група, както и връщане на хората грижещи се за своите болни близки до реалният трудов пазар. Реализацията на проекта предвижда предоставяне на интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като ще се съчетават с комплексни действия в зависимост от индивидуалните нужди, за постигане на тяхната независимост и социална интеграция.

           Откриването на новият Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда, кореспондира с идеята за  утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални услуги  и тяхното разгръщане на общинско ниво. Същевременно постигането й ще създаде устойчив модел за предоставяне на социални услуги в общността, като продължение на реализираните до момента национални програми и проекти. Цели се създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот, чрез предоставяне на услуги за социално включване и услуги в домашна среда за хора, които са в риск от социална изолация.

            Центъра е оборудван с всичко необходимо за провеждане на рехабилитация, лечебни масажи и терапия за хора с двигателни проблеми, проблеми на централната и периферна нервна система, предоставяне на социална и психологична помощ и подкрепа, консултации и проследяване на здравния статус на потребителите, деца и лица в неравностойно социално положение, както и предоставянето на услугите в домашна среда „Личен асистент“ и Социален асистент“.

            Проекта предвижда и доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, чрез което ще бъде осигурен достъп до всички видове социални услуги, предоставяни в „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

            Реализацията на проекта, кореспондира с цялостният подход за ясна, точна и конкретна визия на Община Аврен, в разработването на дългосрочна политика с мисъл за хората в неравностойно положение.

                /assets/gori/IMG_7505.JPG     /assets/gori/IMG_7514.JPG
                /assets/gori/IMG_7548.JPG     /assets/gori/IMG_7474.JPG 
                /assets/gori/IMG_7475.JPG     /assets/gori/IMG_7478.JPG


П  О  К  А  Н  А

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОТКРИВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ПО – НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА АВРЕН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Г-Н ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

 

Ви кани,

на 20.05.2016г. от 11.00 часа в Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“, с. Аврен, на начална пресконференция и откриване на Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен, финансиран по Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0136-С001,финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г.

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

                                                                   О Б Я В А

             Заповед № 1010/13.07.2016г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра  на 4 часов работен ден в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.

 

                                                                  О Б Я В А

            Заповед № 951/01.07.2016 г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.                                                                   О Б Я В А

            Заповед № 892/20.06.2016г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.                                                                  О Б Я В А

            Заповед № 851/13.06.2016г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.                                                                 О Б Я В А

            Заповед № 731/26.05.2016г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.


                                                                  О Б Я В А 

          Заповед № 611/11.05.2016 г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност:

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен.

                       
                                                                О Б Я В А 
         
            Заповед № 592/03.05.2016 г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал  по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следната длъжност.

            1.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

         І. Място на работа: Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен. 

           ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в населените места на територията на община Аврен.

 О Б Я В А

            Заповед №553/22.04.2016 г. относно удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следните длъжности:

          1.Рехабилитатор в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

          2.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

                                                                    О Б Я В А

След приключване на първи прием на документи, общинска администрация отваря постоянен прием на документи на желаещи да ползват социалните услуги „личен асистент“ и „социален асистент“ по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

                                                                    О Б Я В А 

Общинска администрация Аврен, отваря постоянен прием за подаване на документи за длъжностите личен и социален асистент, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

О Б Я В А

              Започва прием на документи за подбор на потребители за ползване на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

             Заявления от кандидат-потребителите на услугите „личен асистент” по проект Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-20120 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд се приемат от днес, 15 февруари 2016 г. до 25 февруари 2016 г. включително.

             Документите се подават в деловодството на Община Аврен, на адрес: ул. „Йордан Ноев” №50 в срок от 08.00 часа на 15.02.2016 год. до 16.00 ч. на 25.02.2016 г., в запечатан плик с надпис:

Име на проект: „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

Услугата за която се кандидатства: „За ползване на услугата „Личен асистент“

Документи

О Б Я В А

            Стартира прием на документи за подбор на желаещи да заемат длъжността „Личен асистент“, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001

Документите се подават в деловодството на Община Аврен, на адрес: ул. „Йордан Ноев” №50 в срок от 08.00 часа на 15.02.2016 год. до 16.00 ч. на 25.02.2016 г., в запечатан плик с надпис:

Име на проект: „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

Длъжност за която се кандидатства: „Личен асистент“

Документи

 

О Б Я В А

Започва прием на документи за подбор на потребители за ползване на социалната услуга „Социален асистент“ по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „социален асистент“ по проект Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-20120 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд се приемат от днес, 15 февруари 2016 г. до 25 февруари 2016 г. включително.

           Услугата ще се предоставя на лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Документите се подават в деловодството на Община Аврен, на адрес: ул. „Йордан Ноев” №50 в срок от 08.00 часа на 15.02.2016 год. до 16.00 ч. на 25.02.2016 г., в запечатан плик с надпис:

Име на проект: „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

Услугата за която се кандидатства: „За ползване на услугата „Социален асистент“

Докумети

О Б Я В А

            Стартира прием на документи за подбор на желаещи да заемат длъжността „Социален асистент“, по проект Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001

Документите се подават в деловодството на Община Аврен, на адрес: ул. „Йордан Ноев” №50 в срок от 08.00 часа на 15.02.2016 год. до 16.00 ч. на 25.02.2016 г., в запечатан плик с надпис:

Име на проект: „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“.

Длъжност за която се кандидатства: „Социален асистент“

Документи

Заповед за конкурс за подбор на персонал по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следните длъжности

Заявление

Процедура за подбор но потребители на социалните услуги в общността „Личен асистент” и „Социален асистент”

Методология за условията и реда за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги в „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по – независим и достоен живот н Община Аврен”

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали 

На основание Заповед №401 от 21.03.2015г. на Кмета на Община Аврен е обявен конкурс за подбор на персонал по проект Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следните длъжности:

1.Директор на центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

2.Медицинска сестра в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

 Документи:

Заповед за обявяване на конкурс

Обява за конкурс

Заявление

 

На основание Заповед №402 от 21.03.2015г. на Кмета на Община Аврен е обявен конкурс за подбор на персонал по проект Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001 за следните длъжности:

1.Рехабилитатор в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

2.Психолог в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

3.Медиатор в центъра за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда в община Аврен.

Заповед за обявяване на конкурс

Обява за конкурс

Заявление


О  Б  Я  В  А

 

Общинска администрация Аврен, отваря прием за подаване на документи за длъжността  социален асистент в селата Здравец и Бенковски. Заемането на длъжността Социален асистент е с основание до завръщане на титуляра, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“ по Договор № BG05M9OP001-2.002- 0136-С001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, за длъжност: „Социален асистент ”-  КЪМ ОБЯВАТА - Публикувано на 06.03.2017г.


Заповед 794 от 23.05.2017г. - Прием на документи за длъжността Психолог


 

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“, публикавана на 08.12.2017 г.

 


 

Социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен

 

            На 15.12.2017г. се проведе заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по изпълнение дейностите по проект  „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община Аврен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

            Интегрираните социално здравни и психологически услуги и услугите в домашна среда, предоставяни в рамките на 21 месеца, кореспондират с цялостният подход за ясна, точна и конкретна визия на Община Аврен, в разработването на дългосрочна политика с мисъл за хората в неравностойно положение. До момента от услугите са се възползвали 190 лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване.

            Към настоящият момент тече процес по договарянето на финансови средства за постигане устойчивостта на резултатите и запазване на услугите за всички потребители и през 2018г., в унисон с цялостната политика на община Аврен, за грижа към хората в неравностойно положение и осигуряване на достоен начин на живот.


 

О Б Я ВА

 

            Обявен е прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за длъжност:

 

1.Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

1.1.”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, със заетост 480 часа на година – 1бр.

1.2.”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, със заетост 960 часа на година – 1бр.

3.3.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 960 часа на година -1бр.

 

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

1.Длъжност „Медиатор“

1.1.Средно образование.

1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е  предимство.

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

 

 1. Начин на провеждане на подбора.

 

 1. Подбор по документи.
 2. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 17.05.2018 год. до 16.00 ч. на 25.05.2018 г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.


Потърсете в сайта