"Община Аврен - услуги за ранно детско развитие"

Дата на публикуване: 10.06.2022 09:35

 


/assets/PSV/logo (2).jpg


 

О Б Я В А

 

Уважаеми родители,

 

По проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С0, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд,

 

От 04.07.2022г. – 26.08.2018г., стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“,за деца от 5г. до 7г., която ще бъде предоставяна в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в Община Аврен, с.Аврен.

 

Тези от Вас, които желаят да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок от:

 

 • За първа група, с предвидени занимания от 07.2022г. до 29.07.2022г., Заявления се приемат от 08.00ч. на 13.06.2022г. до 16.00ч. на 30.06.2022г.
 • За втора група, с предвидени занимания от 08.2022г. до 26.08.2022г., Заявления се приемат от 08.00ч. на 04.07.2022г. до 16.00ч. на 28.07.2022г.

 

Заниманията ще се провеждат за групи от по 15 деца, за по един месец, с продължителност от 8.00ч. до 13.00ч. всеки работен ден. Ще бъде осигурено едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“

 

За целите на дейността по предоставяне на услугата ще бъдат ангажирани двама специалисти – педагог и медиатор.

 

Необходимият за попълване пакет документи, може да намерите на официалният сайт на  Община Аврен, или при необходимост, такъв ще Ви бъде предоставян в „Център за социални услуги за деца от 0г. до 7г. и техните семейства“ – с.Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №6 

 

Лице за контакти:

Павлина Баева – Директор на ЦСУДС

Тел. за връзка: 0895 311045


О Б Я В А

 

            Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:

 

 

 

1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 230 часа за два месеца– 1бр.

8.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 240 часа за два месеца– 1бр.

 

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

           ІІ.Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

1.Длъжност „Медиатор“

1.1.Средно образование.

1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата на социалните услуги е  предимство.

 

2.Длъжност „Педагог“

2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“

2.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

 

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 10.06.2022 год. до 16.00 ч. на 30.06.2022г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:


О Б Я В А
 
Във връзка с удължаване срока за изпълнение на проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0023-С01, до 31.12.2022 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:

 

1.Директор на „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ на пълен работен ден

 2.Социален работник в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейности:

2.1.„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, със заетост 200 часа на година – 1бр.

2.2.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“, със заетост 760 часа на година 1бр. и 960 часа на година – 1бр.

 

3.Медицинска сестра в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейност :

3.1.„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 100 часа на година – 1бр.

 3.2.“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 100 часа на година – 1бр.

3.3. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

 

4.Педиатър в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейности:

4.1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 100 часа на година – 1бр.

4.2. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 240 часа на година – 1бр.

 

5.Психолог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

5.1. .“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 480 часа на година. 

 

6.Гинеколог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

6.1. .“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 100 часа на година. – 1бр.

 

7.Специален педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ със заетост 720 часа на година – 1бр.

8.Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

8.1.Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

8.2.Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 960 часа на година – 1бр.

8.3.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 960 часа на година -1бр.

 

9.Юрист в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

9.1.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 200 часа на година

 10.Шофьор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ на пълен работен ден

11.Хигиенист в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ със заетост два часа на ден.

ІМясто на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

 1. Длъжност: „Директор”

1.1.Висше образование с образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър,    специалности: икономика, стопанско управление, социални дейности, социална педагогика, социален мениджмънт и др.

1.2. Трудов стаж – минимум три години

 

 1. Длъжност: „Социален работник”

2.1. Средно образование.

2.2. Трудов стаж – минимум две години, опит в предоставяне на социални услуги е  предимство.

 

 1. Длъжност: „Медицинска сестра“

3.1. Средно специално медицинско образование, полувисше или висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, специалност:  медицинска сестра, медицински фелдшер.

3.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Педиатър“

4.1. Висше медицинско образование,  специалност „Педиатър“

4.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Гинеколог“

5.1. Висше медицинско образование,  специалност „Акушер – гинеколог“

5.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Юрист“

6.1. Висше образование с образователно-квалификационна степен: магистър по право

6.2.Трудов стаж минимум - минимум две години опит по специалността

 

        7.Длъжност „Медиатор“

7.1.Средно образование.

7.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е  предимство.

 

         8.Длъжност „Специален педагог“

8.1. Висше образование с образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър със специалност „Специален педагог“

8.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Психолог“

9.1. Висше  образование,  специалност „Психология“

9.2. Трудов стаж  -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Шофьор“

10.1. Образование не се изисква

10.2. Да притежава свидетелство за управление на МПС

 

 1. Длъжност „Хигиенист

11.1. Образование не се изисква

11.2. Опит не се изисква

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване :

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 12. Свидетелство за управление на МПС за позицията, за която се изисква;

 

 1. Начин на провеждане на подбора.
 2. Подбор по документи.
 3. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

 Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 17.12.2021 год. до 16.00 ч. на 29.12.2021 год. или по електронна поща eu@avren.bg

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

 

 Публикувано на 15.12.2021г.


Община Аврен - услуги за ранно детско развитие“   "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с.Аврен, Община Аврен“
 

Уважаеми потребители на социалните услуги предоставяни в Община Аврен, чрез "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с. Аврен, Община Аврен“ информираме Ви, че в предвид усложнената  пандемична обстановка свързана с COVID 19, на официалната страница на Община Аврен www.avren.bg, в секция Проекти и програми 2014г. -2020г. в Проект "Община Аврен - услуги за ранно детско развитие", ще бъдат качвани презентации, новини, и информация за потребителите на услугите.

Моля при възникнали въпроси и необходимост от информация,  да се свържете с г-жа Павлина Баева – директор на "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с.Аврен, Община Аврен“ на тел. 0895 311045


О Б Я В А

            Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:
1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 212 часа за два месеца – 1 бр.
2.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 240 часа за два месеца – 1бр.
 
І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 
ІІ.Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 
1.Длъжност „Медиатор“
1.1.Средно образование.
1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата на социалните услуги е предимство.
 
2.Длъжност „Педагог“
2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“.
2.2. Трудов стаж минимум -  две години опит по специалността.
 
 
ІV. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 1. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 2. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 1. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 2. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 3. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 4. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 5. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/; 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 01.06.2021 год. до 16.00 ч. на 30.06.2021 г. в запечатан плик, с надпис:
 
Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие
Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:
Име  и адрес на кандидата:

 Образец на Заявлението за кандидастване  


 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За  поредна година по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ за деца от 5 г. до 7 г. ще се предоставя в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в с. Аврен от 05.07.2021 год. до 27.08.2021 год. за две групи от по 15 деца.
 
           Заниманията ще бъдат полудневни от 08:30 ч. до 13:30 ч. през работните дни от седмицата На децата ще бъдат предложени разнообразни занимания от педагог и медиатор, съобразно възрастта им. Занятията са обособени в отделни образователни области: български език, художествена литература, математика, природа и екология и много веселие и забавления в заниманията свързани с физическо възпитание, изобразително изкуство и музика. Осигурено е едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.
Желаещите родители да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50  от 08:30 часа до 16:00 ч. както следва:
 • до 05.07.2021 год. за първа група – 05.07.2021 год. до 30.07.2021 год.
 • до 02.08.2021 год. за втора група – 02.08.2021 год. до 27.08.2021 год.
Образец на заявлението за кандидатстване може да изтеглите от официалния сайт на  Община Аврен – www.avren.bg, секция „ Проекти и програми 2014 – 2020, проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“. Телефон за информация: 05106 2396.

Образец на заявлението за кандидатстване


 Информационен бюлетин и презентации специалисти от ЦСУДС:
беседа май 2021г. педиатър
информационен бюлетин за ЦСУДС
гинеколог април тема
презентация психолог Стоева


 

Община Аврен - услуги за ранно детско развитие“   "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с.Аврен, Община Аврен“

Услуга: "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"
Специален педагог Яна Рачева
Месец март- презентация
Месец януари- презентация
Месец март- работни листи
Месец април- работни листи
Месец май- презентация
Месец юни- презентация
Месец юли- презентация
Месец декември- презентация

 


 

 

О Б Я В А

            Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:
1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 212 часа за два месеца – 1 бр.
2.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 240 часа за два месеца – 1бр.
 
І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 
ІІ.Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 
1.Длъжност „Медиатор“
1.1.Средно образование.
1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата на социалните услуги е предимство.
 
2.Длъжност „Педагог“
2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“.
2.2. Трудов стаж минимум -  две години опит по специалността.
 
 
ІV. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 1. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 2. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 1. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 2. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 3. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 4. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 5. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/; 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 29.06.2020 год. до 16.00 ч. на 08.07.2020 г. в запечатан плик, с надпис:
 
Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие
Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За пета поредна година по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ за деца от 5 г. до 7 г. ще се предоставя в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в с. Аврен от 13.07.2020 год. до 04.09.2020 год. за две групи от по 15 деца.
 
           Заниманията ще бъдат полудневни от 08:30 ч. до 13:30 ч. през работните дни от седмицата На децата ще бъдат предложени разнообразни занимания от педагог и медиатор, съобразно възрастта им. Занятията са обособени в отделни образователни области: български език, художествена литература, математика, природа и екология и много веселие и забавления в заниманията свързани с физическо възпитание, изобразително изкуство и музика. Осигурено е едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.
Желаещите родители да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50  от 08:30 часа до 16:00 ч. както следва:
 • до 08.07.2020 год. за първа група – 13.07.2020 год. до 07.08.2020 год.
 • до 05.08.2020 год. за втора група – 07.08.2020 год. до 04.09.2020 год.
Образец на заявлението за кандидатстване може да изтеглите от официалния сайт на  Община Аврен – www.avren.bg, секция „ Проекти и програми 2014 – 2020, проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“. Телефон за информация: 05106 2396.


Образец на заявлението за кандидатстване 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За поредна година по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ за деца от 5 г. до 7 г. ще се предоставя в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в с. Аврен от 08.07.2019 г. до 02.08.2019 год. за първа група от 15 деца и ат 05.08.2019 г. до 30.08.2019 г. за втора група от 15 деца.
 
Заниманията ще бъдат полудневни от 09:00 ч. до 12:00 ч. през работните дни от седмицата На децата ще бъдат предложени разнообразни занимания от педагог и медиатор, съобразно възрастта им. Занятията са обособени в отделни образователни области: български език, художествена литература, математика, природа и екология и много веселие и забавления в заниманията свързани с физическо възпитание, изобразително изкуство и музика. Осигурено е едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.
 
Желаещите родители да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50  в от 08:30 часа до 16:00 ч. както следва:
първа група – 08.07.2019 г. до 02.08.2019 г.
втора група – 05.08.2019 г. до 30.08.2019 г.
 
Телефон за информация: 05106 2700
 
Образец на заявление изтегли
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с удължаване срока за изпълнение на проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0023-С01, до 31.12.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:

 

1.Директор на „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ на пълен работен ден

 

2.Социален работник в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейности:

2.1.„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, със заетост 200 часа на година – 1бр.

2.2.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“, със заетост 760 часа на година 1бр. и 960 часа на година – 1бр.

 

3.Медицинска сестра в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейност :

3.1.„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 100 часа на година – 1бр.

 3.2.“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 100 часа на година – 1бр.

3.3. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

 

4.Педиатър в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги в дейности:

4.1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 100 часа на година – 1бр.

4.2. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 240 часа на година – 1бр.

 

5.Психолог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

5.1. .“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 480 часа на година. 

 

6.Гинеколог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

6.1. .“Семейна консултация и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 100 часа на година. – 1бр.

 

7.Специален педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ със заетост 720 часа на година – 1бр.

 

8.Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

8.1.Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

8.2.Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, със заетост 960 часа на година – 1бр.

8.3.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 960 часа на година -1бр.

 

9.Юрист в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

9.1.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 200 часа на година

 

10.Шофьор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ на пълен работен ден

11.Хигиенист в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ със заетост два часа на ден.

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

 1. Длъжност: „Директор

1.1.Висше образование с образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър,    специалности: икономика, стопанско управление, социални дейности, социална педагогика, социален мениджмънт и др.

1.2. Трудов стаж – минимум три години

 

 1. Длъжност: „Социален работник

2.1. Средно образование.

2.2. Трудов стаж – минимум две години, опит в предоставяне на социални услуги е  предимство.

 

 1. Длъжност: „Медицинска сестра“

3.1. Средно специално медицинско образование, полувисше или висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, специалност:  медицинска сестра, медицински фелдшер.

3.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Педиатър“

4.1. Висше медицинско образование,  специалност „Педиатър“

4.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Гинеколог“

5.1. Висше медицинско образование,  специалност „Акушер – гинеколог“

5.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Юрист“

6.1. Висше образование с образователно-квалификационна степен: магистър по право

6.2.Трудов стаж минимум - минимум две години опит по специалността

 

        7.Длъжност „Медиатор“

7.1.Средно образование.

7.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е  предимство.

 

         8.Длъжност „Специален педагог“

8.1. Висше образование с образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър със специалност „Специален педагог“

8.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Психолог“

9.1. Висше  образование,  специалност „Психология“

9.2. Трудов стаж  -  минимум две години опит по специалността

 

 1. Длъжност „Шофьор“

10.1. Образование не се изисква

10.2. Да притежава свидетелство за управление на МПС

 

 1. Длъжност „Хигиенист

11.1. Образование не се изисква

11.2. Опит не се изисква

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 12. Свидетелство за управление на МПС за позицията, за която се изисква;

 

 1. Начин на провеждане на подбора.
 2. Подбор по документи.
 3. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

 Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 10.10.2018 год. до 16.00 ч. на 24.10.2018 год. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.

 

 

 


 

О Б Я В А

 

Уважаеми родители,
 
 
            По проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С0, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд,
 
От 09.07.2018г. – 05.09.2018г., стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“,за деца от 5г. до 7г., която ще бъде предоставяна в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в Община Аврен, с.Аврен.
 
Тези от Вас, които желаят да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок от:
 
 • За първа група, с предвидени занимания от 07.2018г. до 07.08.2018г., Заявления се приемат от 08.00ч. на 25.06.2018г. до 16.00ч. на 03.07.2018г.
 • За втора група, с предвидени занимания от 08.2018г. до 05.09.2018г., Заявления се приемат от 08.00ч. на 09.07.2018г. до 16.00ч. на 03.08.2018г.
 
Заниманията ще се провеждат за групи от по 15 деца, за по един месец, с продължителност от 8.00ч. до 13.00ч. всеки работен ден. Ще бъде осигурено едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“
 
За целите на дейността по предоставяне на услугата ще бъдат ангажирани двама специалисти – педагог и медиатор.
 
Необходимият за попълване пакет документи, може да намерите на официалният сайт на  Община Аврен, или при необходимост, такъв ще Ви бъде предоставян в „Център за социални услуги за деца от 0г. до 7г. и техните семейства“ – с.Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №6 
 
Лице за контакти:
Гергана Димитрова – Директор на ЦСУДС
Тел. за връзка: 0895 770485

 


 

О Б Я В А

 

            Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:
1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 230 часа за два месеца– 1бр.
2.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 240 часа за два месеца– 1бр.
 
І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 
ІІ.Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 
1.Длъжност „Медиатор“
1.1.Средно образование.
1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата на социалните услуги е  предимство.
 
2.Длъжност „Педагог“
2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“
2.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността
 
 
ІV. Необходими документи за кандидатстване:
 
 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 18.06.2018 год. до 16.00 ч. на 02.07.2018г. в запечатан плик, с надпис:
 
Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие
Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:
Име  и адрес на кандидата:

 


О Б Я ВА

 

            Удължава се срока за прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за длъжност:

 

1.Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следните услуги:

1.1.”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, със заетост 480 часа на година – 1бр.

1.2.”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, със заетост 960 часа на година – 1бр.

3.3.“Семейна консултация и подкрепа", „Работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа в това число и индивидуална работа с деца и родители вкл и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“ със заетост 960 часа на година -1бр.

 

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

1.Длъжност „Медиатор“

1.1.Средно образование.

1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е  предимство.

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

 

V.Начин на провеждане на подбора.

 

 1. Подбор по документи.
 2. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

 

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 28.05.2018г. до 16.00ч. на 08.06.2018г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.

 

 
О Б Я В А
 
във връзка изпълнение на проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0023-С01
 
            Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следната длъжност:

 

Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следната услуга:

„Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

Длъжност „Медиатор“

 1. Средно образование.
 2. Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е предимство.

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 12. Свидетелство за управление на МПС за позицията, за която се изисква;

 

V. Начин на провеждане на подбора.

 

 1. Подбор по документи.
 2. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 01.03.2018г. до 16.00ч. на 13.03.2018г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.

Обявата да се публикува в сайта на Община Аврен, да се постави на таблото в Общинска администрация – Аврен и информационен център на общината.

 


 

 

О Б Я В А
 
във връзка изпълнение на проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0023-С01
 
            Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следната длъжност:

 

Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следната услуга:

„Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

Длъжност „Медиатор“

 1. Средно образование.
 2. Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е предимство.

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 12. Свидетелство за управление на МПС за позицията, за която се изисква;

 

V. Начин на провеждане на подбора.

 

 1. Подбор по документи.
 2. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 19.02.2018г. до 16.00ч. на 28.02.2018г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.

Обявата да се публикува в сайта на Община Аврен, да се постави на таблото в Общинска администрация – Аврен и информационен център на общината.

 


 

О Б Я В А

 

във връзка изпълнение на проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0023-С01

 

            Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следната длъжност:

 

Медиатор в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ за следната услуга:

„Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, със заетост 480 часа на година – 1бр.

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ. Характер на работата: Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства за ранно детско развитие

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

Длъжност „Медиатор“

 1. Средно образование.
 2. Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е предимство.

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 12. Свидетелство за управление на МПС за позицията, за която се изисква;

 

V. Начин на провеждане на подбора.

 

 1. Подбор по документи.
 2. Среща разговор – събеседване с избраните кандидати

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 23.01.2018г. до 16.00ч. на 16.02.2018г. в запечатан плик, с надпис:

 

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

При кандидатстване за една длъжност, но в различни услуги се предоставят отделен комплект документи.

Обявата да се публикува в сайта на Община Аврен, да се постави на таблото в Общинска администрация – Аврен и информационен център на общината.

 


 
О Б Я В А
 
 Уважаеми родители,
 
Община Аврен реализира проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С0, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
 
От 07.08.2017г.–05.09.2017г., в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, предоставяна в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в Община Аврен, с.Аврен, стартира втора група за деца от 5г. до 7г.
За тези от Вас, които желаят да запишат децата си за втора група, срока за подаване на Заявления се удължава до 16.00 ч. на 03.08.2017г.
 
Заявления могат да се подават в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50.
 
Заниманията ще бъдат полудневни от 08:30 ч. до 13:30 ч. през работните дни от седмицата На децата ще бъдат предложени разнообразни занимания от педагог и медиатор, съобразно възрастта им. Занятията са обособени в отделни образователни области: български език, художествена литература, математика, природа и екология и много веселие и забавления в заниманията свързани с физическо възпитание, изобразително изкуство и музика. Осигурено е едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.
 
Необходимият за попълване пакет документи, може да намерите на официалният сайт на  Община Аврен, или при необходимост, такъв ще Ви бъде предоставян в кабинет „Проекти и програми“ в Общинска администрация – Аврен.
 

Лице за контакти:

Пламена Стефанова – Ръководител проект

Тел. за връзка: 0882592059


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За втора поредна година по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ за деца от 5 г. до 7 г. ще се предоставя в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в с. Аврен от 06.07.2017 год. до 05.09.2017 год. за две групи от по 15 деца.

 
Заниманията ще бъдат полудневни от 08:30 ч. до 13:30 ч. през работните дни от седмицата На децата ще бъдат предложени разнообразни занимания от педагог и медиатор, съобразно възрастта им. Занятията са обособени в отделни образователни области: български език, художествена литература, математика, природа и екология и много веселие и забавления в заниманията свързани с физическо възпитание, изобразително изкуство и музика. Осигурено е едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.
Желаещите родители да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50  в от 08:30 часа до 16:00 ч. както следва:
 • първа група – 12.06.2017 год. до 30.06.2017 год.
 • втора група – 03.07.2017 год. до 31.07.2017 год.
Образец на заявлението за кандидатстване може да изтеглите от официалния сайт на  Община Аврен – www.avren.bg, секция „ Проекти и програми 2014 – 2020, проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“. Телефон за информация: 05106 2700.
 
 

О Б Я В А

 

Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:

1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 233 часа за 44 работни дни в рамките на два календарни месеца– 1бр.

8.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 264 часа за 44 работни дни в рамките на два календарни месеца – 1бр.

І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 

ІІ.Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище – 2017г.

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.Длъжност „Медиатор“

1.1.Средно образование.

1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата на социалните услуги е  предимство.

2.Длъжност „Педагог“

2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“

2.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността

 ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 24.06.2017 год. до 16.00 ч. на 03.07.2017 г. в запечатан плик, с надпис:

Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:

Име  и адрес на кандидата:

 


О Б Я В А за прием на документи за длъжност Педиатър на основание чл. 68, ал. 1, т.1 и 3 от Кодекса на труда по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01

 

Заповед 714 от 11.05.2017 г., относно удължаване срока за прием на документи за подбор на персонал по проект "Община Аврен - услуги за ранно детско развитие", по Договор №BG05M90P001-2.004-0023-C01, за длъжността - Специален педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ със заетост 720 часа на година – 1бр.

Заповед 669 от 04.05.2017 г.


О Б Я В Я В А М:

Прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:

Специален педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ със заетост 720 часа на година – 1бр.
Община Аврен - услуги за ранно детско развитие

                 На 21.10.2016 г., в "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с.Аврен, Община Аврен, се проведе начална пресконференция по проект „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Присъстващите бяха запознати с целите и приоритетите, при предоставяне на социални услуги за ранно детско развитие, от ръководителят на проекта г-жа Пламена Стефанова.

Услугите, които се предоставят целят постигане на устойчивост и резултати в сферата на превенцията и консултативната помощ при ранното детско развитие, чрез предоставяне на услугите "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания", "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина","Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията","Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" и "Управление и функциониране на услугите". Услугите за ранно детско развитие ще се предоставят както в Центъра така и чрез мобилни групи по населени места в общината в подходящи за целите на проекта места, по домовете на родителите и децата от целевите групи и в детските градини. Проекта е с насоченост най - общо към семейства с деца от 0 до 7г., представители на уязвимите групи, включително и деца с  увреждания.


О Б Я В А

Уважаеми родители,

Община Аврен стартира проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С0, финансиран по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

 

От 15.08.2016г.–14.09.2016г., стартира втора група за деца от 5г до 7г. в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, която ще бъде предоставяна в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в oбщина Аврен, с.Аврен.

Тези от Вас, които желаят да запишат децата си, могат да подават заявления в деловодството на община Аврен, на адрес: с. Аврен, община Аврен, област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в срок от 08.00 до 16.00 часа на 12.08.2016г.

Заниманията ще се провеждат за група от 15 деца за един месец, с продължителност от 8.30 ч. до 12.30ч. всеки работен ден. Ще бъде осигурено едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“.

За целите на дейността по предоставяне на услугата ще бъдат ангажирани двама специалисти – педагог и медиатор.

Необходимият за попълване пакет документи, може да намерите на официалният сайт на община Аврен, или при необходимост, такъв ще Ви бъде предоставян в кабинет „Проекти програми“ в Общинска администрация – Аврен.

Заявление

Лице за контакти:

Гергана Димитрова – Директор на „Център за социални услуги за деца и техните семейства”

Тел. за връзка: 0895770485
Заповед № 1160/01.08.2016г. относно удължаване срока за прием на документи за подбор на персонал по проект "Община Аврен - услуги за ранно детско развитие", по Договор №BG05M90P001-2.004-0023-C01, за следните длъжности:
 изтегли Заповед № 1028/14.07.2016г. относно прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности: изтегли
 

Изтегли: Заявление


Заповед №1086/25.07.2016 г. относно удължаване срока за прием на документи за подбор на персонал по проект "Община Аврен - услуги за ранно детско развитие", по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-C01, за следните длъжности: изтеглиО Б Я В А

05.07.2016г.

            Община Аврен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие", по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С01, за следните длъжности:
 
1.Педагог в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 230 часа за два месеца– 1бр.
2.Медиатор в услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ със заетост 240 часа за два месеца– 1бр.
 
І. Място на работа: Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в община Аврен. 
ІІ. Характер на работата: предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 
1.Длъжност „Медиатор“
1.1.Средно образование.
1.2.Трудов стаж– не се изисква; опит в сферата социалните услуги е  предимство.
 
2.Длъжност „Педагог“
2.1. Полувисше или висше образование със специалност „педагогика“
2.2. Трудов стаж минимум -  минимум две години опит по специалността
 
 ІV. Необходими документи за кандидатстване:
 
 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие на документи за придобита образователно – квалификационна степен или удостоверение за завършено такова;
 5. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв;
 6. Копие на документи за допълнителна квалификация;
 7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК – за кандидати с трайни увреждания;
 9. Копие на пенсионно решение – за кандидати пенсионери;
 10. Служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;
 11. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 05.07.2016 год. до 16.00 ч. на 14.07.2016 г. в запечатан плик, с надпис:
 
Име на проект: „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие"
Длъжността за която се кандидатства и услугата за която се кандидатства:
Име  и адрес на кандидата:


О Б Я В А

 Уважаеми родители,

 

Община Аврен стартира проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, по Договор №BG05M9OP001-2.004-0023-С0, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

От 18.07.2017г.–14.09.2016г., стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“,за деца от 5г. до 7г., която ще бъде предоставяна в „Център за социални услуги за деца и техните семейства“ в Община Аврен, с.Аврен.

Тези от Вас, които желаят да запишат децата си, могат да  подават Заявления в деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 в  срок  от 08.00 часа на 05.07.2016 год. до 16.00 ч. на 15.07.2016 г.

Заниманията ще се провеждат за групи от по 15 деца, за по един месец, с продължителност от 8.00ч. до 13.00ч. всеки работен ден. Ще бъде осигурено едно хранене във формат „късна закуска – ранен обяд“

За целите на дейността по предоставяне на услугата ще бъдат ангажирани двама специалисти – педагог и медиатор.

Необходимият за попълване пакет документи, може да намерите на официалният сайт на  Община Аврен, или при необходимост, такъв ще Ви бъде предоставян в кабинет „Проекти програми“ в Общинска администрация – Аврен

Заявление: изтегли

Лице за контакти:

Пламена Стефанова – Ръководител проект

Тел. за връзка: 0882592059


 

Децата и тяхното развитие – приоритет в политиката на Община Аврен

 

На 01.07.2016 г., Кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите по Проект  „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Проектът предвижда предоставяне на социални услуги за ранно детско развитие в "Център за предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7г. и техните семейства" в с. Аврен. Услугите, които ще бъдат предоставяни целят постигане на устойчивост и резултати в сферата на превенцията и консултативната помощ при ранното детско развитие, чрез предоставяне на услугите "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания", "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина","Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" ,"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" и "Управление и функциониране на услугите". Услугите за ранно детско развитие ще се предоставят както в Центъра така и чрез мобилни групи по населени места в общината в подходящи за целите на проекта места, по домовете на родителите и децата от целевите групи и в детските градини за срок от 27 месеца. Проекта е с насоченост най - общо към семейства с деца от 0 до 7г., представители на уязвимите групи, включително и деца с  увреждания.Наименование Брой тегления
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Януари 2021г.docx 44 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ Януари 2021г.docx"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Март 2021г (1).docx 49 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ Март 2021г (1).docx"
беседа май 2021г. педиатър.pdf 33 Изтегли документ с име "беседа май 2021г. педиатър.pdf"
информационен бюлетин за ЦСУДС.pdf 22 Изтегли документ с име "информационен бюлетин за ЦСУДС.pdf"
презентация психолог Стоева.pptx 43 Изтегли документ с име "презентация психолог Стоева.pptx"
гинеколог април тема.pdf 34 Изтегли документ с име "гинеколог април тема.pdf"
Април работни листи 1.rar 263 Изтегли документ с име "Април работни листи 1.rar"
Март работни листи 1.rar 424 Изтегли документ с име "Март работни листи 1.rar"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ май.docx 354 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ май.docx"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ юли.docx 389 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ юли.docx"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ юни.docx 396 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ юни.docx"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕКЕМВРИ.docx 440 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕКЕМВРИ.docx"

Потърсете в сайта